ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์สำหรับบริกรชายในดิสโก้เธค จังหวัดนครราชสีมา
ของหญิงบริการทางเพศในเขตเทศบาลเมือง นครราชสีมา
Factor with related to the behavoirs of female commercial sex workers in Term of
prevention of HIV , in municipal Muang Nakhon Ratchasima.
จันทรา  กฤษณสุวรรณ  .พยาบาลศาสตร์ *    Jantra Krisanasuwan Cert. in Nursing
อำไพ    จันทราช .ผู้ช่วยพยาบาล * Amphai jantarat PN.
  * สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 5 นครราชสีมา   (Communicable Disease Control Region 5)

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงบริการทางเพศ ในเขตเทศบาลเมือง นครราชสีมา เป็นการศึกษาเชิงสำรวจแบบตัดขวาง (Cross Sectional Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นหญิงบริการทางเพศ จำนวน 135 คน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2541 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการใช้แบบสอบถามที่ผู้วัยสร้างขึ้นและนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าไคว์สแคว์

                การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงบริการทางเพศ ในเขตเทศบาลเมือง นครราชสีมา เป็นการศึกษาเชิงสำรวจแบบตัดขวาง (Cross Sectional Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นหญิงบริการทางเพศ จำนวน 135 คน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2541 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการใช้แบบสอบถามที่ผู้วัยสร้างขึ้นและนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าไคว์สแคว์

ABSTRACT

               The objective of this study is to determine the Factors with related to the behaviors of female commercial sex workers in term of prevention of HIV. Cross Sectional Survey was performed, in municipal Muang Nakhon Ratchasima during June 1998. The 135 Female commercial sex workers was selected by accidental sampling. The data was collected by self administration questoniares, and analyzed by Percentage, Mean, Standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and Chi-square. The study showed that the factors with significantly related to the behaviors of female commercial sex workers in term of pervention of HIV are level of education (X2 = 10.31, P<0.05), experience of venereal disease infection (X2  =  32.50, P<0.05), income per month (r = 0.2854, P<0.05) and knowledge of HIV infection (r = 0.3251, P<0.05). The other recommened that the above related factors should be applied in trainning programme of commercial sex workes, all together with related health education media.

จำนวนผู้เข้าชม hit counters คน