วัคซีน MR e-Learning App กรมควบคุมโรค วัคซีน FLU
วันพระเดือนกันยายน: อา.6, ส.12, อา.20, อา.27 เชิญสวดมนต์ นั่งสมาธิ ณ ชมรมจริยธรรม สคร.5
พ.9 ก.ย. ตรวจประเมิน PMS พนักงานราชการ ณ ห้องประชุม สคร.5
อ.15 ก.ย. ตรวจประเมิน MOU กลุ่มงาน ณ ห้องประชุม สคร.5สคร.5 ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก
ณ ร.ร.มารีย์ (28 สค.58)
 

สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (DHS/DC) (6-7 สค.58)
 

วิดีทัศน์ ศตม.ดีเด่น
ศตม.5.4 ปากช่อง
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 นครชัยบุรินทร์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงประเด็นโรคไข้หวัดใหญ่ (22 พค.58)
 

ผอ.สคร.5 ให้สัมภาษณ์รายการสด
เช้านี้ที่โคราช ในประเด็น รณรงค์การฉีดวัคซีนโรคหัด โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก (22พค.58)
 

วิสาขบูชา พุทธบารมี ปี 2558
(21 พค.58)
 

สคร.5 เปิดศูนย์ซ่อม เครื่องพ่นสารเคมี (10 เมย.58)
 
ภาพกิจกรรม
รณรงค์ "เดินทางสุขใจ ปลอดภัย ปลอดโรค" (9 เมย.58)
 

งานประเพณีสงกรานต์ สคร.5
ปี 2558 (9 เมย.58)
 

บริจาคโลหิตเฉลิมพระชนมายุ 60
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(1 เมย.58)
 

สคร.5 ประกาศค่านิยมองค์กร
ด้านสุขภาพ (27 มีค.58)
 

รับการนิเทศงานจากกรมควบคุมโรค
(26-27 มีค.58)
 

แลกเปลี่ยนการทำงาน "ผู้ก่อการดี
ป้องกันการจมน้ำ" (23 มีค.58)
 

ระบบข้อมูล 5 กลุ่มโรค 5 มิติ
(19 มีค.58)
 

ตรวจประเมิน MOU ปี 2558
รอบ 6 เดือน (5 มีค.58)

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรใหม่ (3-4 มีค.58)
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
 
Integrity Service Mind Mastery Achievement Motivation Relationship Teamwork
อัตลักษณ์กรมควบคุมโรค "ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ"
เว็บไซต์สคร.5 ภาษาอังกฤษ
(ODPC5: English site)
เลือกภาษาในการแสดงผล:
(Select Languages)
INFO :: สรุปและวิเคราะห์ข่าว << อ่านทั้งหมด >>
:: วันที่ 4 กันยายน 2558 (
กรมควบคุมโรคเตือน ฝนตกเกิดน้ำท่วมขังให้ระวังโรคฉี่หนู หลังปีนี้พบผู้ป่วยแล้วเกือบ 1 พันราย เกินครึ่งเป็นเกษตรกร, นพ.โสภณ เมฆธน แนะเคล็ดลับป้องกันไข้เลือดออก อย่าให้ยุงกัด อย่าให้ยุงเกิด ประเมินก่อนเกิดการระบาด)
:: วันที่ 3 กันยายน 2558 (6 โรค ควรระวังในฤดูฝน)
:: วันที่ 2 กันยายน 2558 (
ไข้เลือดออกระบาดอีสานล่างโคราชหนักสุดดับแล้ว 3 ราย, โรคฉี่หนูระบาดทั่วไทยป่วยนับพัน/ตายแล้ว 18)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ส.ค.2558)
:: เตือน หนูนาและหนูออฟฟิศ ตัวการโรคฉี่หนู หากปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะโคนขา ต้องรีบพบแพทย์
:: ห่างไกลไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร
:: หวั่นเด็กเล็ก ป่วยโรคมือเท้าปาก ควรให้เด็กล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันโรค
:: คาดว่าปีนี้ไข้เลือดออกรุนแรง นักเรียนป่วยสูงสุด

สถานการณ์โรคพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 สัปดาห์ที่ 33 (16-22 ส.ค.2558)
(ปอดอักเสบ หัด ไข้ไม่ทราบสาเหตุ สุกใส อุจจาระร่วง)

ศูนย์ข่าวกรองเตือนภัย (Situation Awareness)
:: ฉบับที่ 1 รายงานประเมินสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็ก ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข กรณีเริ่มให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือภายในขวบปีแรก

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9

ฐานข้อมูลโรคย้อนหลังปี 2543-2556 :: ข้อมูลประชากรกลางปี

..............................................................................
ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในงานสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคระดับชาติ ปี 2559 (วันที่ 27-29 มกราคม 2559) ที่สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค หรือที่ E-mail: mu_su_smile@hotmail.com (ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558)
อัตลักษณ์กรมควบคุมโรค "ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ" (ประกาศ ณ 13 ส.ค.2558)
โจทย์วิจัย ปี 2559-2561 และแบบฟอร์มเสนอโครงการ (บุคลากรที่สนใจของบประมาณวิจัยจากกรมฯ ปี 2560 ส่งโครงร่างวิจัยภายในวันที่ 10 ก.ย.2558)

แบบฟอร์มทะเบียนการรับซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี
(Download:: word // pdf :: อัตราค่าบริการซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี)

ขั้นตอนการให้บริการซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี และประเมินมาตรฐานเครื่องพ่น

แนวทางการให้บริการห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ณ วันที่ 31 ส.ค.2558)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ณ วันที่ 31 ส.ค.2558)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ วันที่ 27 ส.ค.2558)
(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ณ วันที่ 18 ส.ค.2558)
ระเบียบสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการรับสมัครสมาชิกและค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก พ.ศ.2558
ประกาศ สคร.5 นโยบายด้านความโปร่งใสและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (2 มิ.ย.2558)
ประกาศ สคร.5 มอบหมายผู้รับผิดชอบ ช่องทาง และสถานที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน (20 พ.ค.2558)
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมควบคุมโรค และประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา
Download Template, Logo สคร.5, แผนที่ สคร.5
..............................................................................
ผลการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 4 จังหวัด 88 อำเภอ (รอบ 2)
สรุปรายงานผลการประเมินรับรองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (ระบบ DC)
ฐานข้อมูลการพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2554-2558
การประเมินคุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2558 รอบที่ 1

ประเด็นโรคและภัยสุขภาพของ 12 อำเภอ ต้นแบบการบูรณาการ ด้านการจัดการเชิงระบบในการแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชน ผ่านกลไกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS/DC) ปี 2558 (รอบแรก)

สรุปโรคและภัยสุขภาพที่อำเภอเลือก ตามรายงานผลการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพ (DHS/DC) พื้นที่เขตบริการที่ 9 ปี 2558 (รอบแรก)

คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ ปี 2558
คู่มือระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ (สำนักระบาด กรมควบคุมโรค)
ทำเนียบเครือข่ายนักจัดการสุขภาพ
สรุปบทเรียนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งปี 2554-2557 "แนวทางปฏิบัติอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน สคร.5"
Link ข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค
 
ประกาศผลรางวัล ผลการประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ ปี 2558 :: รายละเอียดรางวัล
ระบบข้อมูลตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลจำนวนเด็กจมน้ำ และอุบัติเหตุทางถนน และโรคอื่นๆ
การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2558 (เขตสุขภาพ)
ผลการประเมินผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำระดับเขตสุขภาพที่ 9
รายงานสถานการณ์เด็กจมน้ำ ปี 2554 - 2557 พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
เอกสารประกอบการดำเนินงานผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำ
แบบรายงานการเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ

เครื่องมือในการสอบสวนการจมน้ำตกน้ำ (แบบสอบสวนการจมน้ำตกน้ำ การบาดเจ็บ)

ประเด็นสื่อสาร "ปลูกฝังเด็กไทย รักความปลอดภัยทางน้ำ" :: สถานการณ์เด็กจมน้ำ ปี 2554-2556 (ณ วันที่ 23 เม.ย.2557) :: สกู๊ปป้องกันเด็กจมน้ำ
มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
(เล่มคู่มือ) แนวทางการประยุกต์ใช้ principle for safe community ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
แนวทางการตั้งด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหต
การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ เขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 พ.ศ.2557 (pilot project) (Behavioral Risk Factor Surveillance System: BRFSS) โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ :: จังหวัดชัยถูมิ
 
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP) สคร.5 ปี 2558
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 2559 :: แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2559
สรุปเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2559
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) (Update 14 พ.ค.2558)
ขั้นตอนการดำเนินงาน PMS ปี 2558 รอบ 6 เดือนหลัง (Update 28 เมย.58)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ห้องสมุด สคร.5) (20 พ.ค.58)
ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS online) (25 กพ.58)
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการ (24 ก.พ.58)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ (20 ก.พ.58)

คู่มือแนวทางการดำเนินงาน :: คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักกรมควบคุมโรค :: แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสกรมควบคุมโรค :: จรรยาข้าราชการกรมควบคุมโรค :: เกณฑ์คุณภาพการบริการภาครัฐปี 2558 :: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ :: มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ :: หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายการปฏิบัติราชการปี 2558 :: นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีปี 2558 :: คู่มือแนวทางสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร :: คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน :: คู่มือระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) :: คู่มืออื่นๆ

..............................................................................
วารสารวิชาการ กรมควบคุมโรค :: วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science)
วารสารวิชาการ สคร.5 :: รายงานประจำปี สคร.5
แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีน MR แก่ประชากรกลุ่มอายุ 2 ปีครึ่ง ถึง 7 ปี ในเขตสุขภาพที่ 9
ปฏิทินการรณรงค์ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2558
ผลการสำรวจการรับทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องโรคและภัยสุขภาพ และภาพลักษณ์องค์กรของประชาชน ปี 2557
..............................................................................
เอกสารประกอบการประชุมสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (DHS/DC) (6-7 ส.ค.2558)
เอกสารประกอบการประชุมรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสิทธิ เเละความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกรมควบคุมโรค
..............................................................................
คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการพยากรณ์โรค เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 (และอื่นๆ)
คู่มือระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว รพสต.
สปอตวิทยุ งดเหล้าเข้าพรรษา :: สปอตวิทยุ 9 โรค (2 ภาษา) :: อาหารเป็นพิษ :: ไข้หวัดใหญ :: ป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืช :: โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันสูง :: ไข้เลือดออก :: พยาธิใบไม้ตับ :: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ :: เด็กจมน้ำ :: มือเท้าปาก (และอื่นๆ)
สื่อต้นแบบ โรคอาหารเป็นพิษ ::โรคไข้ฉี่หนู :: โรคพยาธิใบไม้ตับ (และอื่นๆ)
สื่อเผยแพร่ คู่มือ แนวทาง โรคติดต่อทั่วไป :: โรคติดต่ออุบัติใหม่ :: โรคไม่ติดต่อ :: โรคติดต่อนำโดยแมลง :: สื่อสสส.
Clinical Practice Guideline for Influenza คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (กรมการแพทย์)
..............................................................................
 
Link เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
คลิ๊ก..ข่าวกรองเตือนภัย
คลิ๊ก..ระบบจองห้องประชุม
คลิ๊ก..Board โรคเรื้อน คลิ๊ก..Board ระบาดวิทยา
กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5
   
 ค้นหาข้อมูล
ค้นหาในเว็บทั่วโลก ค้นหาในเว็บสคร.5
 
4 กันยายน 2558

 
 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลข่าวสาร ในเว็บไซต์สคร.5 ระดับใด?
QR Code

Web site สคร.5
QR-CODE http://www.dpck5.com/

Facebook สคร.5
QR-CODE https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A35/152745534820405
 
 
 
8 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก คลิ๊ก PMQA คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก..Blog PMQA Talk คลิ๊ก Blog IT Tips คลิ๊ก..ผลงานวิจัย คลิ๊ก..ระบบฐานข้อมูลโรค UCHA คลิ๊ก..ระบบ GIS คลิ๊ก..การจัดการความรู้ คลิ๊ก..หลักสูตรฝึกอบรม คลิ๊ก..ระบบบริหารงบประมาณ คลิ๊ก..ระบบจองรถ คลื๊ก..กระดานข่าว ชมจริยธรรม สคร.5 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก Fan Page สคร.๕ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลังข่าว สคร.5 เว็บไซต์ คลิ๊ก..ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลิ๊ก..e-Learning ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลังสื่อเผยแพร่ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ ภาพกิจกรรม คลิ๊ก..เขตบริการสุขภาพที่ 9 คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพ คลิ๊ก..ระบบสารบรรณ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กชม VDO คลิ๊กชม VDO คลิ๊กดูภาพ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ Download File VDO คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ PMQA & TPSA ระบบศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพกิจกรรม DPIS คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก e-Learning สำนักKM คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กภาพกิจกรรม คลิ๊กภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม Management Cockpit ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ระบบข้อมูลสุขภาพ วัคซีน MR ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม คู่มือแนวทาง ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม การตรวจราชการ MERS อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม EOC คลิ๊กชมวิดีทัศน์ วัคซีน FLU ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม