สัมมนาวิชาการ
วันพระเดือนพย. พฤ.6, ศ.14, ศ.21, ส.29 เชิญสวดมนต์ นั่งสมาธิ ณ ชมรมจริยธรรม สคร.5
วันพระเดือนธค. ส.6, อา.14, ส.20, อา.28 เชิญสวดมนต์ นั่งสมาธิ ณ ชมรมจริยธรรม สคร.5
25-26 พ.ย. ประชุมการจัดทำ JD, JR ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล
27 พ.ย. ประชุม เทคนิคประเมินผลงาน (PMS) ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ลจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(SOP) (4-5 พย.57)
 

"ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์"
และตลาดนัดสร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค (19 กย.57)
 

โครงการ "เข้าพรรษาลดเสี่ยง (สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกกำลังกาย) สร้างบุญ" (5 กย.57)
 

พิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
(7 สค.57)
 

ศึกษาดูงานระบบคุณภาพ
สคร.9 พิษณุโลก (5 สค.57)

พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่..
ผู้เกษียณอายุราชการ (1สค.57)
 

ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
และสันติสุข (25-27 กค.57)
 

รณรงค์ "เกษตรกรปลอดโรค
ผู้บริโภคปลอดภัย" (15 กค.57)
 

อบรมวิจัยและพัฒนา (21 กค.57)
 

CoPs ASEAN (18 กค.57)
 

อบรมระบาดวิทยา (17 กค.57)
 

Infographic For Presentation
(9 กค.57)
 

Ideas Management for
Work and Life
(8 กค.57)
 

อบรมการติดตามประเมินผล
(25 - 26 มิย.57)
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
 
Integrity Service Mind Mastery Achievement Motivation Relationship Teamwork
เว็บไซต์สคร.5 ภาษาอังกฤษ
(ODPC5: English site)
เลือกภาษาในการแสดงผล:
(Select Languages)

สถานการณ์โรคในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 สัปดาห์ที่ 43 (26 ตค.-1 พย.2557) (ไข้หวัดใหญ่ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ สุกใส หัด อุจจาระร่วง ปอดอักเสบ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (พ.ย.57) (ดื่มสุราแก้หนาว อันตรายถึงตาย- อดข้าวเช้า เสี่ยงเป็นเบาหวาน- หน้าหนาว ห้ามผิงไฟในเต้นท์ อาจเสียชีวิตไม่รู้ตัว- เสื้อกันหนาวมือสอง เสี่ยงโรคผิวหนัง)

ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2557 (15 ตค.2557)
ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน 2557
ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (19 กย.2557)
แนวทางการสื่อสารความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสอีโบลาระดับพื้นที่ กรณีมีผู้เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค และ/หรือ มีผู้สัมผัสอยู่ในพื้นที่กำหนดเฉพาะ
คำแนะนำประชาชนเรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (กรมควบคุมโรค)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค)

สธ.เข้มมาตรการสกัดอีโบลาเข้าไทย สคร.5 หวั่นประชาชนตื่นตระหนก ยืนยันโรคไม่แพร่ทางอากาศ น้ำดื่มและอาหาร

กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็ก ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข กรณีเริ่มให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือภายในขวบปีแรก
การพยากรณ์แนวโน้มโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 พ.ศ.2557 (โรคไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก โรคหัด อายุต่ำกว่า 5 ปี)
ประเด็นสื่อสาร "ปลูกฝังเด็กไทย รักความปลอดภัยทางน้ำ" :: สถานการณ์เด็กจมน้ำ ปี 2553-2556 (ณ วันที่ 23 เม.ย.2557)

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9

สื่อจัดรายการวิทยุ :: ข่าวจากหนังสือพิมพ์ :: ข่าวเพื่อสื่อมวลชน กรมควบคุมโรค

ฐานข้อมูลโรคย้อนหลังปี 2543-2556 :: สถิติป่วยตาย ปี 2527-2555

กรมอุตุนิยมวิทยา :: ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ :: สภาพน้ำในเขื่อน :: กรมชลประทาน

..............................................................................
สัมมนาวิชาการเขต 5,6,7 และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสาธารณสุข ปี 2558 (23-25 ธ.ค.2557)
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) (25-26 พ.ย.2557)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) (27 พ.ย.2557)
ปฏิทินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สคร.5 ปี 2558 รอบ 6 เดือนแรก
ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมี (ก่อนวันที่ 13 มกราคม 2558)
ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมกำจัดยุงลาย (ก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557)
ประกาศรับสมัครค้นหา (ผู้ก่อการดี) การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ
ผลงานของกรมควบคุมโรคที่ผ่านเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA)
   
(ร่าง)ประกาศTORสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ(เครื่องปรับอากาศ) (ณ วันที่ 21 พ.ย.2557)
(ร่าง)ประกาศTORสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ
(ณ วันที่ 19 พ.ย.2557)
(ร่าง) ประกาศTORสอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย 4 รายการ
(ณ วันที่ 19 พ.ย.2557)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์)
(ณ วันที่ 18 พ.ย.2557)
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกและรถโดยสาร
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องพ่นติดรถยนต์)
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมควบคุมโรค และประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
Download Template, Logo สคร.5, แผนที่ สคร.5
..............................................................................
(ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัดปี 2558 (18 พย.57)
แนวทางการประเมินสมรรถนะบุคลากรกรมควบคุมโรค ปี 2558 (4 พ.ย.2557)
ผลการสำรวจการรับทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องโรคและภัยสุขภาพ และภาพลักษณ์องค์กรของประชาชน ปี 2557
ปฏิทินการรณรงค์ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2558
คำรับรองและ MOU ปี 2557 :: ประกาศหลักเกณฑ์วิธีประเมิน PMS ปี 2557 :: ขั้นตอนรายงานตัวชี้วัด
ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)
สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ปี 2557
หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายการปฏิบัติราชการ ปี 2558
ขั้นตอนการประเมิน PMS :: แบบฟอร์ม PMS :: แบบประเมินสมรรถนะ ปี 2557
หลักเกณฑ์แนวทางพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2557
เกณฑ์และคู่มือ "อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน"
แบบประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ สำหรับทีมประเมินรับรอง ปี 2557
แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ตารางสี (Color Chart)
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย ปี 2558 :: กรอบคำถามวิจัย ปี 2558-2560
แนวทางการดำเนินงานพัฒนาตำบลต้นแบบจัดการยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM)

คู่มือ แนวทาง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมควบคุมโรค พ.ศ.2557-2561 :: มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ :: ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :: คู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน :: คู่มือการจัดการความรู้ :: นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี :: คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร :: คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน :: คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ :: คู่มืออื่นๆ

..............................................................................
วารสารวิชาการ กรมควบคุมโรค
วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science)
วารสารวิชาการ สคร.5
รายงานประจำปี สคร.5
..............................................................................
เอกสารประกอบการประชุมจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) (4-5 พย.57)
เอกสารประกอบการอบรมการติดตามและประเมินผล ระบาด และวิจัย
เอกสารประกอบการประชุมชี้เเจงเเนวทาง PMS รอบ 6 เดือนหลัง ผ่านระบบ VDO Conference (30 เม.ย.57)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมผู้ประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ข้อกำหนด ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรคระดับจังหวัด (3-4 มี.ค.57)
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานลดโรคไม่ติดต่อ อุบัติเหตุ เด็กจมน้ำ บุหรี่ สุรา ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อลดโรค เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 (19-21ก.พ.57)
ทำเนียบเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2554 - 2557 (อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน)
..............................................................................
สปอตวิทยุ อาหารเป็นพิษ :: คอตีบ :: 3 สอป. :: งดเหล้าเข้าพรรษา :: ป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืช :: การป้องกันโรคหัวใจ :: เบาหวาน :: ความดันโลหิตสูง :: ไข้หวัดใหญ :: ไข้เลือดออก (4 ภาค) :: พิษภัยจากสุรา :: การป้องกันโรคหัวใจ :: ฉี่หนู :: พยาธิใบไม้ตับ :: โรคเรื้อน :: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ :: เด็กจมน้ำ :: มือเท้าปาก
สื่อต้นแบบ โรคไข้ฉี่หนู :: โรคพยาธิใบไม้ตับ
Clinical Practice Guideline for Influenza คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (กรมการแพทย์)
ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2556 (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)
คู่มือระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว รพสต.
สื่อประชาสัมพันธ์ โรคติดต่อทั่วไป :: โรคติดต่ออุบัติใหม่ :: โรคไม่ติดต่อ :: สสส.
สื่อสิ่งพิมพ์โรคติดต่อนำโดยแมลง :: คู่มือป้องกันควบคุมโรค :: สื่อไข้เลือดออก
..............................................................................
 
Link เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
คลิ๊ก..ข่าวกรองเตือนภัย
คลิ๊ก..Health Science Journals
คลิ๊ก..ระบบจองห้องประชุม
คลิ๊ก..Board โรคเรื้อน คลิ๊ก..Board ระบาดวิทยา
กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5
   
 ค้นหาข้อมูล
ค้นหาในเว็บทั่วโลก ค้นหาในเว็บสคร.5
 
24 พฤศจิกายน 2557

 
 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลข่าวสาร ในเว็บไซต์สคร.5 ระดับใด?
QR Code

Web site สคร.5
QR-CODE http://www.dpck5.com/

Facebook สคร.5
QR-CODE https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A35/152745534820405
 
 
คลิ๊ก..ตลาดนัดความรู้ออนไลน์
8 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก คลิ๊ก PMQA คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก..Blog PMQA Talk คลิ๊ก Blog IT Tips คลิ๊ก..ผลงานวิจัย คลิ๊ก..ระบบฐานข้อมูลโรค UCHA คลิ๊ก..ระบบ GIS คลิ๊ก..การจัดการความรู้ คลิ๊ก..หลักสูตรฝึกอบรม คลิ๊ก..Forum คลิ๊ก..ระบบบริหารงบประมาณ คลิ๊ก..ระบบคลังความรู้ คลิ๊ก..ระบบจองรถ คลื๊ก..กระดานข่าว ชมจริยธรรม สคร.5 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก Fan Page สคร.๕ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลังข่าว สคร.5 เว็บไซต์ คลิ๊ก..ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลิ๊ก..e-Learning ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลังสื่อเผยแพร่ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ ภาพกิจกรรม คลิ๊ก..เขตบริการสุขภาพที่ 9 คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพ คลิ๊ก..ระบบสารบรรณ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กชม VDO คลิ๊กชม VDO ASEAN Study Centre คลิ๊กดูภาพ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ Download File VDO คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ PMQA & TPSA ระบบศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพกิจกรรม DPIS คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก e-Learning สำนักKM คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กภาพกิจกรรม คลิ๊กภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม Management Cockpit ภาพกิจกรรม