แบบฟอร์มราชการ
       
 
  แบบฟอร์มรายงาน SAR BSC และ Bureau Scorecard ปี 2550
  แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนการอยู่เวร ตรวจเวร
  แบบฟอร์ม ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
  แบบฟอร์ม ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
  แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
  แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  แบบฟอร์ม ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
  แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ
  แบบฟอร์ม ใบลาไปต่างประเทศ
  แบบฟอร์ม หนังสือขอลาออกจากราชการ
  แบบฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
  แบบฟอร์ม หนังสือรับรองลูกจ้างชั่วคราว
  แบบฟอร์ม หนังสือรับรองลูกจ้างประจำ
  แบบฟอร์ม ใบลาไปศึกษาวิชา-ดูงาน-ฝึกอบรม ต่างประเทศ
  แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับราชการกรมควบคุมโรค
  แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป
  แบบฟอร์ม บันทึกขอโอน-ย้าย มาปฏิบัติงาน
  แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
       
 
 
Home page