วิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ ระดับประเทศ โดย สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
การคาดประมาณแนวโน้มเอดส์ ระดับประเทศ โดย สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
  การเฝ้าระวังพฤติกรรม โดย สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา โดย สำนักระบาดวิทยา  
สรุปสถานการณ์เอดส์ เขต 5 ปี 2530 - 2547 โดย กลุ่มระบาดวิทยา สคร.5 นครราชสีมา  
  สรุปผลการดำเนินงาน NAPHA เขต 13 (ธ.ค.48) โดย กลุ่มโรคเอดส์ สคร.5 นครราชสีมา  
  รายงานเฉพาะการณ์ 2 NAPHA เขต 13 (ธ.ค.48) โดย กลุ่มโรคเอดส์ สคร.5 นครราชสีมา