สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อต้นแบบ แนวทาง คู่มือ
       
 
  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อต้นแบบ
    สื่อจัดรายการวิทยุ
    สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักโรคติดต่อทั่วไป
    สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
    สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักโรคไม่ติดต่อ
    สื่อ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
    สื่อควบคุมโรค สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค (โปสเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุ)
    สื่อต้นแบบ รณรงค์ ASEAN Dengue Day (วันไข้เลือดออกอาเซียน) 15 มิถุนายน 2554 Big Cleaning Day ร่วมมือกันเก็บกวาดล้างภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง “เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย”
    สื่อสิ่งพิมพ์ โรคติดต่อนำโดยแมลง (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง)
    สื่อสติ๊กเกอร์ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ 2009
    สื่อไวนิว เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (รูปแบบที่ 1)
    สื่อไวนิว เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (รูปแบบที่ 2)
    สื่อไวนิว เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (รูปแบบที่ 3)
    สื่อใบปลิว เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ป้องกันได้
    สื่อ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ฯ 2009 ฉบับที่ 1
    สื่อ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ฯ 2009 ฉบับที่ 2
    สื่อเอกสารการดำเนินงานควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลายสำหรับทีม SRRT
    สื่อเรื่องการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย สำหรับ อสม. และ อบต.
    สื่อโรคเรื้อน
     
  แนวทาง คู่มือ
    ปฏิทินการรณรงค์ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2558
    คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ ปี 2558
    แนวทางการประยุกต์ใช้ principle for safe community ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
    แบบคัดกรองโรคเรื้อน (แผ่นพับ)
    คู่มือการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สำปรับประชาชน
    แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ตารางสี (Color Chart)
    Clinical Practice Guideline for Influenza คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (กรมการแพทย์)
    ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2556 (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)
    คู่มือระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว รพสต.
    ผังควบคุมกำกับกิจกรรมการสอบสวนและควบคุมโรคอหิวาตกโรค สำหรับทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและภัยสุขภาพ
    แนวทางการดำเนินงานพัฒนาตำบลต้นแบบจัดการยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM)
    แนวทางการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย
    คู่มือหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
    แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย (สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค)
    แนวทางการสื่อสารเพื่อตอบโต้กับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีภัยพิบัติธรรมชาติ (น้ำท่วม)
    ระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการ สำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล พ.ศ.2554
    แนวทางปฏิบัติมาตรฐาน กรณีผู้ป่วยวัณโรคเดินทางโดยอากาศยานระหว่างประเทศ
    แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในเม็กซิโก (28 เม.ย.52)
    แบบสอบสวนผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (28 เม.ย.52)
    แนวทางการคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและรักษาไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ (27 เม.ย.52)
       
    คู่มือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (1 มิ.ย.52)
    แนวทางการรายงานโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Notification for Chikungunya Fever)
       
    เอกสารการสัมมนาเครือข่าย SRRT เขตสาธารณสุขที่ 13 (10-11 ก.ค.51)
    เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน SRRT
       
    การรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล
      - บทความที่น่าสนใจ เรื่องหน้ากากอนามัย
          "ใส่ใจคนรอบข้างอย่างห่วงใย สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ"
          "เป็นคนดีได้ง่ายๆ แค่ใส่หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก เมื่อเป็นไข้ ไอ และจาม"
      - ผลการรณรงค์หน้ากากอนามัยปี 2550
      - สรุปโครงการรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล
      - แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล
      - คำชี้แจง การใช้แบบเก็บข้อมูลโครงการรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัย
      - ความรู้เกี่ยวกับหน้ากากอนามัย
          - สวมหน้ากากอนามัย ลดการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ
          - ข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ และการได้รับเชื้อโรคระบบหายใจ
          - แนวทางการผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง
      - หน้ากากอนามัย และล้างมือ กับการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ
      - โครงการรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล
      - เพลงสัปดาห์รณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล (23-29 มิ.ย.51)
       
    คู่มือการใช้งานโปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
    แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าตอบแทนการบันทึกข้อมูล การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2551
    การสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับหน่วยงานทั่วประเทศ
    ไฟล์นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารสินค้าคงคลังด้วยระบบ VMI เพื่อรองรับโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 6-7 พ.ค. 51
          1. แนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551 โดย แพทย์หญิงปิยะนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาศ
          2. VMI (Vendor Managed Inventory) เพื่อการรายงานและกำกับติดตามการบริหารเวชภัณฑ์ เพื่อการควบคุมโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดย นางนพพร จิตตเมตตากุล
          3. แนวทางการจัดการและพัฒนาระบบบริหารสต๊อค วัคซีน เวชภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อรองรับโรคไข้หวัดนก การระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดย นางจุฑารัตน์ ถาวรนันท์
    กำหนดการประชุมแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551 วันที่ 29 เมษายน 2551
Download ไฟล์ประกอบการประชุมทั้งหมด
    โครงการประชุมแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551
    โครงการสนับสนุนการดำเนินงานขยายการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2551
    แนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551
    การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง (แผ่นพับประชาสัมพันธ์)
    หนังสือเวียน เรื่อง "การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2552" เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
    หนังสือเวียน เรื่อง "การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2552" เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
    แผนเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2549
    คู่มือการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ระดับจังหวัด สำหรับผู้จัดการฝึกซ้อมและวิทยากร พ.ศ. 2549
    แนวทางการบริหารจัดการพัสดุในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
       
    คู่มือการปฏิบัติงานโรคไข้หวัดนกสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
    การอบรมพัฒนาเครือข่าย SRRT ระดับอำเภอ ด้านการจัดการปัญหาโรคไข้หวัดนก และ
การระบาดของไข้หวัดใหญ่ จ.นครราชสีมา (11 มิ.ย.50)
          - เอกสารประกอบการอบรม 1
          - เอกสารประกอบการอบรม 2
          - เอกสารประกอบการอบรม 3 การสอบสวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก
      ที่มา: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
       
    คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองเตือนภัย
       
    สถานการณ์ปัญหาเยาวชนระดับชาติ
       
    การปนเปื้อนเชื้อ Coliform bacteria ในแต่ละขั้นตอนการผลิตของโรงงานน้ำดื่ม น้ำแข็ง...
       
    แนวทางการปฏิบัติงานโรคมือเท้าปาก และโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71
     
Counter: Free Web Site Counter
(เริ่ม 1 ต.ค.52)
 
   
   
   
Homepage