เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  งานเบาหวาน ความดัน
  งานบุหรี่ สุรา
  งานป้องกันการบาดเจ็บ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

นิติกรศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ประจำ สคร. 5 นครราชสีมา
โทร. 044-212900 ต่อ 17
โทรสาร. 044-218018

yonpituk2525@hotmail.comภาพกิจกรรมการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายบุหรี่ สุรา
คลิ๊กดูรายละเอียด >>

  การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552
  ตัวชี้วัดในแผนตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ปีงบ 2552 (2)
  ตัวชี้วัดในแผนตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ปีงบ 2552 (1)
  บทความ "ทำไมสิ่งแวดล้อมต้องปลอดควันบุหรี่"
  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ รอบ 6 เดือนแรก
  สรุปสาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2535
  พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
  พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2550 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากรูปภาพ และข้อความคำเตือนเรื่องพิษภัยของยาเส้น ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
  พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ผ่านวาระที่ 3 ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2550
  กฏกระทรวง กำหนดเวลาขายสุราสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และ 4 พ.ศ.2548
  ตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค (สำนักโรคไม่ติดต่อ) ปีงบประมาณ 2551
  ตัวชี้วัด ปี 2551 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สคร.5
  แผนการจัดสรรงบประมาณ ปี 2551
  สรุปการสำรวจร้านค้าขายสุราในสถานที่และเวลาที่ห้ามขาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2551
  โครงการพัฒนากระบวนการผลักดันมาตรการทางกฏหมายเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ปี 2551
  ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุหรี่และสุรา
  ผลการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2550
  แผ่นพับ "พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535"
  แผ่นพับ "ประโยชน์จากการเลิกสูบบุหรี่"
  ประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่
  ความชุกของสถานะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ ในประชากรไทย อายุ 15-74 ปี สาธารณสุขเขตที่13 พ.ศ. 2548


 
 

ข้อมูลต่างๆ


ภาพกิจกรรม
 

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases section)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-212900 ต่อ 17
e-mail : yonpituk2525@hotmail.com