โรคพยาธิใบไม้ในตับ

 
สาเหตุ
  เกิดจากพฤติกรรมของประชาชน เป็นส่วนสำคัญ เนื่องจากนิยมขับถ่ายอุจจาระตามสถานที่สาธารณะ หรือตามสุมทุม
พุ่มไม้ เมื่อไข่ของพยาธิถูกพาไปสู่แหล่งน้ำ ซึ่งเป็นหนองน้ำ ห้วย บึง อันเป็นที่อยู่อาศัยของตัวนำ ตัวกลาง เช่น หอย และปลา
ชนิดต่าง ๆ  พยาธิใบไม้ในตับ  มักพบในกลุ่มประชากรที่ประกอบอาชีพกสิกรรม เพราะนิยมนำปลาที่จับได้มาทำอาหารดิบ ๆ
หรือสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ก้อยปลา ปลาร้า  เป็นต้น
 
อาการและการติดต่อ
  ติดต่อโดยการกินตัวอ่อนระยะติดต่อ metacercaria  ที่อยู่ในเนื้อปลา ซึ่งเป็นปลาที่มีเกล็ดขาว ได้แก่  ปลาแม่สะแด้ง 
หรือปลาชาวนา หรือปลาหนามหลัง ปลาขาวมน ปลาแก้มช้ำและปลาอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายปลาตะเพียน รวมทั้งปลาตะเพียนด้วย
อาหารประเภทที่มีตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่ออยู่ด้วย ได้แก่ อาหารประเภท ก้อยปลา ปลาพล่า ปลายำ  และปลาร้าที่ใส่เกลือหมัก
เอาไว้ มิได้ทำให้ตัวอ่อนหนอนพยาธิตายได้เลย ผู้ป่วยจะรู้สึกแน่นท้องท้องอืด ท้องเฟ้อ โดยเฉพาะหลังอาหาร บางรายมีอาการ
เจ็บบริเวณตับ บางครั้งเจ็บร้าวไปถึงลิ้นปี่ ผู้ป่วยจะผอมลง เบื่ออาหาร ทำให้น้ำหนักลด  ในบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น  
ท่อน้ำดีอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งในตับ
 
การป้องกัน
  - ปลาน้ำจืดทุกชนิดต้องทำให้สุกอย่างทั่วถึงก่อนรับประทาน
  - ไม่กินปลาที่ดิบ หรือ สุก ๆ ดิบ ๆ
  - ถ่ายอุจจาระลงในส้วมเป็นประจำทุกครั้ง